Противно на всеобщите схващания, електрическите схеми не са средство за средновековно мъчение, включено в окомплектовката на всеки средностатистически електроматериал, а способ за разгадаване на тяхната природа и правилното им свързване към мрежата. Повече за означенията, които можем да срещнем в контекста на различните вериги, както и за същността на самите електрически схеми, можем да разберем от следващите редове.

Какво представляват електрическите схеми?

Схемите са начин за графично представяне и онагледяване на веригите чрез строго специфично означаване на компонентите в тях. Всяко едно реле, контакт, прекъсвач си има свой универсално разпознаваем символ, който ни помага с четенето на начина, по който отделните елементи трябва да се свържат правилно към цялото, така че да работят по оптимален начин максимално дълго време.

Целите на електрическите схеми са няколко, като най-важната е да даде категорични означения на веригата, чрез които да я представи по недвусмислен начин. Това помага при комуникацията на подобна тематика, както и в случай че искаме да разберем как работи дадена система дори и след като е минал известен интервал от време.

По правило, четенето на информацията в чертежите се извършва от ляво на дясно (от входа към изхода на веригата).

Кои са основните елементи в една електрическа схема и как се означават?

Като фундаментални понятия при тълкуването на информацията можем да посочим следните:

  • Символи - графични означения на елементите;
  • Означения - уникална буквено-числова идентификация на устройствата;
  • Линии - аналогични на проводникови връзки между отделните компоненти;
  • Точки - мястото, където се пресичат поне две свързани линии;
  • Възел - мястото, където се свързват поне два елемента от веригата;
  • Клон - връзките между възлите, равни на общия брой на компонентите;
  • Контур - всеки затворен кръг, минаващ през даден възел само веднъж.

Какви са графичните означения на основните понятия?

 Линия 

 Свързани проводници (точка)

 Проводници, които минават един под/над друг, но не са свързани

Схема на възел (1), клон (2) и контур (3):

Кога две електрически схеми са еквивалентни?

Еквивалентността е интересно свойство, което въплъщава способността една и съща схема да бъде начертана по различен начин, но на практика да представлява една и съща верига във функционален смисъл. За такива се считат чертежи, съдържащи еднакъв брой възли и разклонения, което предполага наличие на еднакви компоненти. Възлите биха имали еднакво напрежение, измерван във волтове (V), а разклоненията - ток, изразен в ампери (A).

Кои са основните функционални компоненти в електрическите схеми и как се означават графично и буквено?

Всяка верига е комбинация от следните типове елементи:

  • Източници на напрежение, ток или мощност;
  • Пасивни (линейни) - резистори, кондензатори, бобини и други;
  • Активни (нелинейни) - диоди, транзистори и други.

Източници

Източниците, както подсказва името, са причината за насоченото движение на заряди, което познаваме под името електричество. Най-често срещаните в практиката се бележат със следните означения:

 Източник на напрежение

 Източник на ток

 Източник на променлив ток AC

 Генератор

 Батерия (източник на прав ток DC)

Консуматори

Пасивните и активните компоненти могат да се срещнат под общото название “консуматори”. Те използват енергията, произтичаща от източниците. Пасивните поглъщат, преобразуват и съхраняват заряда, докато активните освен всичко това генерират електрически сигнали. 

Пасивни

Най-общите означения на пасивни елементи изглеждат по следния начин:

или  Резистор

 Кондензатор

 Бобина (индуктор)

Активни

По-често срещаните означения на активни елементи са следните:

 Диод

или  Транзистор

Като други по-важни означения извън горепосочените можем да споменем:

 Заземител

 Крушка

 Амперметър

 Волтметър

 Ключ

 Реле (общо означение)

 Нормално отворен контакт на реле (NO)

 Нормално затворен контакт на реле (NC)

Каква примерна онагледяваща схема можем да дадем?

След като споменахме съвсем накратко някои от най-основните и често срещани електрически означения на главните елементи от стандартна верига, можем да преминем към един съвсем прост пример, чрез който да се опитаме да ги разчетем.

Най-подходяща за целта се явява схемата за свързване на апартаментно табло, защото включва всички по-важни компоненти като осветление, бойлер, хладилник, както и електрическо обезпечаване на стаи като хол, кухня и спалня. Тя би изглеждала по следния начин:

На чертежа виждате едно апартаментно табло с осем модула, което е свързано към електрическа мрежа. С помощта на разпределителен гребен, който играе ролята на проводников елемент, към него са свързани седем автоматични прекъсвача и една дефектнотокова защита (ДТЗ). 

Както вече знаем, ДТЗ защитава хората от внезапен токов удар вследствие на пренапрежение или късо съединение, докато предпазителите имат аналогична функция за електрическото оборудване. Докато диференциалнотоковото устройство е едно за целия апартамент, то прекъсвачите са отделни за по-специфичните електроуреди като бойлер и хладилник, за осветлението и за отделните стаи в жилището.

Защо са важни електрическите схеми и техните означения?

Дори и да не сме професионални електротехници, е доста вероятно в определен момент от жизнения ни път да се наложи да се сблъскаме с подобно мистично четиво. Ако случайно намерим някоя стара схема в дома си, дори и да не можем да я разгадаем напълно, с помощта на базисни познания за символите ще сме в състояние поне да я разпознаем като такова, а защо не и да се досетим за кой уред или стая се отнася?

Няма излишно знание, особено в сферата на електричеството, а не всеки е в състояние да изрови от паметта си информация, която е изучавал в седми клас, колкото и важна да е тя. Затова обогатявайте общата си култура и опреснявайте знанията си при всеки удобен повод - нека езикът на електроматериалите да бъде само началото на един успешен възходящ път!