Електрическото табло е благонадеждният стожер на всяка домашна инсталация, който се грижи за това електричеството в жилището ни да протича по правилен и безопасен за нас и електроуредите ни начин. 

Различаваме го съвсем отчетливо сред останалите електроматериали и дори насън можем да се навигираме до локацията му в случай на неочаквано спиране на електричеството например. Но доколко владеем езика на електричеството, чрез който нашето табло комуникира с нас? Успяваме ли да разберем сигналите му и да разчетем коректно точния момент, в който то ни подсказва, че е на ръба на функционалните си възможности и трябва да бъде сменено?

За да не оставаме в електрическо неведение и тъмнина, в следващите редове ще представим накратко спецификите на едно стандартно жилищно електрическо табло, както и някои от основните червени флагове, които индикират необходимостта от неговата смяна.

Какво представлява електрическото табло и какви са основните му функции?

Електрическата кутия в дома е централата, която преразпределя електричество от захранващата електропреносна мрежа към апартаментите, къщите и уредите, които се намират в тях. В общия случай смяната му не се случва или налага толкова често, когато е конструирано правилно и съобразено с обстоятелствата.

Ролята е отговорна и много специфична, защото изисква наличие на специализирана комутационна апаратура, която да трансформира подадените от електроразпределението високи стойности на ток и напрежение до нормални граници, при които оборудването ни и жилищната инсталация са пригодени да функционират. 

Другата важна задача на апаратурата, разположена в таблото, е да осигури безопасността на хората и консуматорите, като индикира чрез изключване на веригата всяко едно отклонение от предварително заложените токови параметри. 

От какви компоненти се състои едно стандартно електрическо табло?

Електрическото табло се състои от няколко градивни елемента, подлежащи на смяна, като всеки от тях трябва да е ясно и точно обозначен със съответната маркировка:

  1. Кутия (шкаф);
  2. Автоматични предпазители;
  3. Дефектнотокови защити; 
  4. Шини, окабеляване и други монтажни компоненти. 

Частична нагледна представа за визията на едно готово окомплектовано примерно апартаментно електротабло можете да придобиете от следното изображение:


Кутия

Кутията е приспособлението, в което се полагат всички други части и до голяма степен е отговорна за масовата първосигнална представа, която всички ние имаме за таблата. Характеристиките ѝ са разнообразни, като най-важните са начин на инсталация, материал, тип и брой секции (модули), за които е предназначена.

Може да бъде пригодена за открит или скрит монтаж, като на кой от двата ще се спрем, зависи от предпочитанията ни и от жилищните особености. Материалът, от който се изработва, задължително трябва да е безопасен и да притежава определена степен на температуроустойчивост и негоримост.

Най-разпространеният вид кутии са модулните, които притежават определен брой секции за поставяне на елементи, управляващи конкретни токови кръгове. Бройката на модулите може да варира, като често предпочитаните модели са с между 8 и 36 в зависимост от големината на жилището и енергийните му нужди. 

Предпазители

Представляват най-често срещаният елемент от окомплектовката, които са и стандартен обект на периодична смяна. Ролята им е да защитават електрическите кръгове, към които са свързани, от ток на късо съединение и прекомерно напрежение. Изпълняват я, като благодарение на вградените си спецификации, засичат определено отклонение от зададената стандартна големина на работния ток, вследствие на което прекъсват веригата в рамките на определен времеви интервал. 

Обикновено се монтира главен предпазител, който за жилищните табла е от порядъка на 50А - 63А, както и отделни предпазители за всеки токов кръг, съобразени с особеностите на консуматорите, които включва. 

Дефектнотокови защити

Нейната основна функция е защита на хората от поражения вследствие на токов удар. Препоръчително е да се монтира само когато имаме трифазна ел. инсталация с нулев, земен и три фазови проводника, в противен случай трябва да си осигурите допълнителен заземителен извод. Бройката на този компонент за едно жилище варира, като в зависимост от големината и енергийните му нужди обикновено се свежда до една или две.

По-старите варианти на табла не предвиждат наличието на подобен компонент, което само по себе си е достатъчна причина да започнете да мислите за смяна, ако няма начин за надграждане на спецификацията.

Шини и окабеляване

Инсталациите, които се изграждат днес, в по-голямата си част са трифазни, а това налага наличие и на нулева и заземяваща шина в таблото. В допълнение, то трябва да се окомплектова и с универсална монтажна DIN шина, подходяща за спецификациите му и апаратурата, която ще се поставя в него. 

Типът и сечението на кабелите, които ще ползвате, е от огромно значение за работата на системата, така че задължително разчитайте на специалист за препоръки и изчисления. Ако параметрите им не са съобразени добре при проектирането на инсталацията, при последващата смяна на кутията и съпровождащото я оборудване може да се наложи да се изградят наново.

Как да разберете, че едно електрическо табло е за смяна?

Много от инсталациите на територията на нашата страна са конструирани относително отдавна и съвсем естествено се разминават по някои показатели и принципи на проектиране от съвременните такива. Още повече че материалите, от които са били изработени, стареят и се амортизират. Контактните точки и тоководещите части се окисляват с времето и се получават изгаряния, които намаляват електропроводимостта и влошават качеството на електрическата връзка.

В областта на електрическите табла идеален пример за остарял похват, който не е актуален към днешна дата, е наличието на остарелите керамични бушони на мястото на възприетите днес автоматични предпазители. Това всъщност е и една от основните причини да прибегнете до смяна на електроразпределите приспособления. Бушоните просто не могат да осигурят необходимото равнище на защита, а и потенциалната им смяна е далеч по-трудна и енергоемка.

Извън особеностите на самата инсталация, която не можете да видите с просто око, съществуват и множество чисто битови сигнали, които могат да послужат като недвусмислено предупреждение. Признаци, че смяната на електрическото табло може и да е необходима, са и множество на пръв поглед безобидни явления като: 

  • Често и необяснимо примигване на осветлението;
  • Падането на бушоните (активирането на предпазителите), когато малко повече уреди са включени към захранването;
  • Постоянното изключване на автоматичните прекъсвачи без видима причина;
  • Чести къси съединения, които влияят на оборудването ни.

Причина да се замислите за смяна може да се окаже също и необичайно равнище на прегряване, което се наблюдава при окабеляването в електрическото табло. То също е признак, че системата се натоварва повече отколкото ѝ е заложено по схема. 

Ако се чудите каква може да е причината за подобни изключително осезаеми симптоми, отговорът отново се крие в динамиката на времето и промените, които настъпват с годините. 

Оборудването, с което боравим днес, е много по-многобройно и по-мощно, а когато инсталациите ни са изграждани, консуматорите са били далеч по-ограничено количество. Следователно, електрическите табла в по-остарелия си вид просто не могат да понесат подобно натоварване и започват да ни казват по техния си изразителен начин, че е време да бъдат сменени.

Неестествено разхлабени клеми на предпазители, видими знаци на стопяване или изгаряне, както и неприятна миризма и необичайни шумове са ситуации, в които задължително трябва да вземете мерки и да проверите сериозността на пораженията с професионалист.

Какви са основните стъпки при избор на ново табло?

Макар и поотделно да не изглеждат чак толкова фатални, всички гореизброени прояви, случващи се едновременно, могат да доведат до претоварване и доста не просто неприятни, а изключително опасни ситуации като пожар. Освен повреди в самите уреди, при невнимание те могат да окажат негативни ефекти върху здравето на нас като хора. Затова е важно да следим за да им обръщаме внимание и да не ги пренебрегваме. 

Какво да направите, ако изпитвате проблеми от подобен характер? 

Стъпка 1: Потърсете квалифициран електротехник за мнение и първоначален оглед

В случай че сте свидетели на някои от притеснителните сигнали в момента във вашия дом, задължително се обърнете към квалифициран електротехник или фирма, разполагащи с всички необходими лицензи за работа. Запазете си час за оглед на място, при който професионалистът да оцени ситуацията и при необходимост да даде препоръки за смяна на цялото табло или части от него. 

По никакъв начин обаче не се ангажирайте с подобна задача сами, защото съществуват изключително много фактори и стандарти за безопасност, които трябва да се имат предвид.

Стъпка 2: Обсъдете възможните сценарии и конкретизирайте каква част от оборудването е за смяна

Има случаи, в които въпреки че изпитвате сходни неудобства от електрически характер, те невинаги изискват цялостна смяна на таблото. Понякога има шанс да става дума само за смяна на предпазителите, които се намират в него - процес, който е доста по-опростен. Дефинирайте къде по скалата от смяна на прекъсвач до пълно реорганизиране на електрическата кутия и енергийното планиране на жилището се намирате и вземете съобразни мерки. 

Стъпка 3: Доверете се на специалист за правилни изчисления и подходящо планиране на електрическата ви система

В момента, в който квалифициран електротехник ви потвърди, че цялото електрическо табло е за смяна, обсъдете с него какви са сценариите за монтиране на ново. Ще се запазят ли настоящите токови кръгове и окабеляване, или ще се тръгне в съвсем нова посока? Веднъж имайки яснота по тези въпроси, ще ви е много по-лесно да се сдобиете с необходимите материали за окомплектоването му. 

Изчисленията, които съпровождат процеса по изготвяне на план за смяна на табло, трябва да са направени от специалист, който е огледал и анализирал всички специфики на досегашната ви инсталация. Съществуват поредица от стандарти и нормативни изисквания, които трябва да бъдат спазени, за да се гарантира необходимото равнище на комфорт и безопасност. 

Например, осветлението на жилището и контактите задължително трябва да разполага с отделен токов кръг, което важи и за по-енергоемките уреди като бойлер, печка и климатици. Техническите им параметри, както и подходяща марка и модел по-добре да бъдат подадени от специалист.

Също така електрическото табло винаги трябва да притежава определени позиции за резерва, които да влязат в употреба при разширяване на енергийните нужди на домакинството и свързване на повече уреди към мрежата. Това е един от факторите, благодарение на който може да се избегне потенциалната му смяна.

Стъпка 4: Окомплектовайте електрическо табло според инструкциите на техническото лице

За реалната смяна специалистът ще ви препоръча модел кутия с подходящи технически характеристики, както и съвместими с него автоматични прекъсвачи, дефектнотокови защити и монтажни аксесоари, с които да го съчетаете. Можете да се възползвате от препоръките му едно към едно, или да разпитате за аналози, които биха били по-благосклонни към вашия бюджет. 

Закупуването на отделните елементи обикновено е дълъг, енергоемък и скъп процес, затова ние от ELX.bg сме предвидили няколко готови окомплектовки, проектирани да покрият енергийните нужди на жилища със стандартни параметри. Ако искате да спестите пари от доставка и монтаж, може да разгледате нашите готови предложения тук и да обсъдите с подбрания от вас специалист дали някой от вариантите ще е подходящ. При необходимост на някой от компонентите може да се предложи аналог.

Стъпка 5: Ангажирайте електротехник за поставянето и монтажа

Намираме се в последния етап на извършване на реалната монтажна смяна. След като се съберат заложените по план компоненти и бъдат подходящо окомплектовани в таблото, конструкцията следва да се свърже към инсталацията на жилището по подходящ и безопасен начин. Излишно е да казваме, че е препоръчително да стане от квалифицирано лице, за да си гарантирате качество и сигурност.

Защо е важно да разполагаме с правилното електрическо табло?

Центърът за разпределяне на електричество в дома ни е изключително важна точка, която трябва да е абсолютно изправна и да съответства на множество стандарти и изисквания. Параметрите ѝ трябва да са такива, че да покрият всичките ни енергийни нужди без затруднение. Правилният подбор на компоненти и устройства гарантира, че ние и електроуредите ни ще получим защитата и комфорта, които са ни необходими.

И да, едно добре проектирана и съобразена електрическа кутия ще ни спести както притеснения, така и бреме и средства в дългосрочен план. Освен чисто механични последици като повреди, продължителната работа на оборудването на параметри за ток и напрежение, които не му съответстват, може да повлияе негативно и на сметките ви за ток. 

Ако имате и най-малкото съмнение, че на вашето разпределително устройство му е дошло логичното време за смяна, не се колебайте да предприемете действия и да се свържете с електротехник.